ผลงานครู
ชื่อผลงาน : "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับกรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกันยา เทพกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,09:16  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสมศรี รำพรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,09:14  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปผลงานโรงเรียนและครู ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสุขสันต์ ทองใบใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,12:01  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูธีระ แก้วกันเนตร ได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายธีระ แก้วกันเนตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,03:40  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,20:05  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนา แก้วสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,20:04  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลกระทบของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสองภาษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักดิ์ นาวารัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2562,01:42  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..