กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเยาวลักษณ์ รัตนสง่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรพันธ์ ทองใบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธวัลรันต์ สลับศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐวรรณ นุ่มใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรัญญา คำสา
ครู คศ.1

นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราพร ทีน้ำคำ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.หญิงอาภัสรา ศรีเอี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสถาพร สุขแสง
ครูผู้ช่วย