กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา คำสา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวดี พันธวงศ์
ครูชำนาญการ

นางจิรพันธ์ ทองใบ
ครูชำนาญการ

นางสาวธวัลรันต์ สลับศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ นุ่มใส
ครูชำนาญการ

นางเยาวลักษณ์ รัตนสง่า
ครู คศ.1