กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเยาวลักษณ์ รัตนสง่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรพันธ์ ทองใบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธวัลรันต์ สลับศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐวรรณ นุ่มใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรัญญา คำสา
ครูผู้ช่วย