กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจรัสโฉม บัวฮมบุลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
ครู คศ.3

นางสาวสริตา สุทธิศัย
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ ปานทอง
ครู คศ.1

นางสายสุดา รุจิยาปนนท์
ครู คศ.1