กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสริตา สุทธิศัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
ครู คศ.3

นางสายสุดา รุจิยาปนนท์
ครู คศ.2

นางสาวจรัสโฉม บัวฮมบุลา
ครู คศ.2

นางสาวนิธิวดี ธาตุทองคำ
ครูผู้ช่วย