กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสริตา สุทธิศัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ปานทอง
ครู คศ.1

นางสายสุดา รุจิยาปนนท์
ครู คศ.1

นางสาวจรัสโฉม บัวฮมบุลา
ครูผู้ช่วย