กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจรัสโฉม บัวฮมบุลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงมณี ชาติวิริยะสกุล
ครู คศ.3

นางสาวสริตา สุทธิศัย
ครู คศ.2

นางสายสุดา รุจิยาปนนท์
ครู คศ.1

นางกรกฎ บุญดี
ครู คศ.1