กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรรณปภา ศรีแพทย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสนาะ สุขสำราญ
ครู คศ.3

นางสาวพิชญาภา รตะพันธ์
ครู คศ.1

นายจิรภัทร มาพิบูลย์
ครู คศ.1