กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรรณปภา ศรีแพทย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิชญาภา รตะพันธ์
ครู คศ.2

นายชาคริต
ครู คศ.1

นางสาวสุระนีย์ สนิทกลาง
ครูผู้ช่วย