กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนิรุธ ซองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุพงศ์ อุทัยสวัสดิ์
ชำนาญการพิเศษ

นายโกเมศ อภัยวงศ์
ครูชำนาญการ