กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนิรุธ ซองคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐดนัย ดาวสว่าง
ครู คศ.1

นายพรสวัสดิ์ สวัสดี
ครูผู้ช่วย

นายมนัสชัย ศรีแนน
ครูผู้ช่วย