กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทำนอง ขัตติยะบุตร
ครู คศ.1

นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ หิรัญเจริญ
ครูชำนาญการ

นางสาวอนุสรา ศุภนัส
ครูชำนาญการ

นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร
ครู คศ.1