กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทำนอง ขัตติยะบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกฤชญา จงใจรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายเกรียงศักดิ์ หิรัญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา ศุภนัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกุลธิดา ปัญญาธร
ครู คศ.1