กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ชนก ชื่อนจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนารีพร ทะเสนฮด
ครู คศ.2

นางสุภัสสรณ์ พิภูเนตรายนต์
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก ดาวแดน
ครู คศ.1

นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ครูผู้ช่วย