กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ชนก ชื่อนจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนารีพร ทะเสนฮด
ครูชำนาญการ

นางสุภัสสรณ์ พิภูเนตรายนต์
ครูชำนาญการ

นายเฉลิมชัย ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก ดาวแดน
ครู คศ.1