กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์ชนก ชื่อนจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนารีพร ทะเสนฮด
ครู คศ.2

นางสุภัสสรณ์ พิภูเนตรายนต์
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย ทรัพย์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวนันท์ บุตราช
ครูผู้ช่วย