กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี รำพรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผ่องพรรณ อาจศาสตร์
ครูชำนาญการ

นางสาวสมพิศ สังข์พูล
ครูชำนาญการ

นางทักษิณา เรือนคำงาม
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพรัตน์ เจริญชัย
ครู คศ.1

นางสาวนารี สุตตะนา
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ บุตตะวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววาทินี อินต๊ะยอด
ครู คศ.1

นายสัญชัย แสนโคก
ครูผู้ช่วย