กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี รำพรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมพิศ สังข์พูล
ครู คศ.2

นางทักษิณา เรือนคำงาม
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ เจริญชัย
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ บุตตะวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววาทินี อินต๊ะยอด
ครู คศ.1

นายสัญชัย แสนโคก
ครู คศ.1

นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ครูผู้ช่วย