กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี รำพรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววาทินี อินต๊ะยอด
ครู คศ.1

นายสัญชัย แสนโคก
ครู คศ.1

นางสาวอุบลวรรณ จองลีพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุวพัชร ดำเนินวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุบล ปานจำรุณ
ครูผู้ช่วย