เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวยุภารัตน์ ประเสริฐสังข์
เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

นางสาวภารวี สุขบุญศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวคนึงนิจ ปราศัย
พี่เลี้ยง