กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิธิตา กุศลพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนา มโนธรรม
ครู คศ.3

นางไพรทูลย์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3

นางปิยมน ธรนนท์บุญส่ง
ครู คศ.3

นางสาวธนภร ปัญจาระ
ครู คศ.2

นางกาญจนา แก้วสา
ครู คศ.2

นางสาวกันยา เทพกัน
ครู คศ.2

นางดาวรุ่ง โพธิ์ศรี
ครู คศ.1