กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรทูลย์ เผ่าน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนา มโนธรรม
ครู คศ.3

นางปิยมน ธรนนท์บุญส่ง
ครู คศ.3

นางสาวกันยา เทพกัน
ครู คศ.3

นางสาวธนภร ปัญจาระ
ครู คศ.2

นางสาวนิธิตา กุศลพูน
ครู คศ.2

นางกาญจนา แก้วสา
ครู คศ.2

นางสาวทิพรัตน์ เจริญชัย
ครู คศ.2

นางดาวรุ่ง โพธิ์ศรี
ครู คศ.2

นางสาวนันทิวา ภาคพรม
ครูผู้ช่วย