กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา แก้วสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพจนา มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพรทูลย์ เผ่าน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยมน ธรนนท์บุญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญธิกา มีสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนภร ปัญจาระ
ครูชำนาญการ

นางสาวนิธิตา กุศลพูน
ครูชำนาญการ

นางสาวกันยา เทพกัน
ครูชำนาญการ

นางดาวรุ่ง โพธิ์ศรี
ครู คศ.1