ปฐมวัย

นางกาญจนา คนหมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสวีวรรณ ชำนาญนาค
ครูชำนาญการ

นางสาวมลทิรา อำนา
ครูชำนาญการ

นางสาวอรนุช จันแดง
ครู คศ.2

นางปวัณรัตน์ สอนนำ
ครู คศ.2

นางสาวศรีสุดา แสงไกร
ครู คศ.1

นางสาวมณีวรรณ ศิลปชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววรลักษ์ โตประเทศ
ครูผู้ช่วย

นางธนวรรณ หนูนา
ครูพี่เลี้ยง

นางประภาพรรณ สุขสนอง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวทิพย์วดี คงสนทนา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุวรรณ์นา วิวัฒน์ผล
ครูพี่เลี้ยง

นางวราภรณ์ พรมสุข
ครูพี่เลี้ยง

นางณิชาภา ธีระวัฒน์
ครูพี่เลี้ยง