ภาพกิจกรรม
นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รอบใหม่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รอบใหม่ โดยโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ Online On-Air On hand และ On- Site ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค.และ กทม. ดังนี้
1. จัดนักเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ห้องละไม่เกิน 20 คน
2. มีการสลับวันมาเรียนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. จัดให้มีการเข้าเรียนและเลิกเรียนโดยการเหลื่อมเวลาเพื่อลดการแออัดของนักเรียนในช่วงการเดินทาง
4. มีเครื่องหมายจุดเว้นระยะทางสังคม 1-2 เมตรโดยรอบบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน
5. มีจุดคัดกรองบริเวณต่างๆ เช่น หน้าโรงเรียน ห้องธุรการ และทุกๆห้องเรียน เพื่อการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
6. บริการเจลล้างมือ และสบู่ ทุกจุดขึ้น-ลง อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำและห้องเรียน อย่างทั่วถึง โดยเป็นระบบอัตโนมัติหรือใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค
7. จัดทำฉากกั้นสำหรับรับประทานอาหารในโรงอาหาร โดยเป็นนวัตกรรม สามารถชักรอกขึ้นลงได้ เพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง และมีการสอดแทรกความรู้วิชาภาษาไทยให้นักเรียนได้อ่าน
8. แจก Face shield ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากสภากาชาดไทย เพื่อสำรองให้กับนักเรียนในกรณีที่หน้ากากชำรุดหรือลืมนำมาโรงเรียน
9. จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม โดยมีรายละเอียด การนัดหมาย และการเตรียมตัวสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างชัดเจน

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,11:45   อ่าน 179 ครั้ง