ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดกิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,14:24   อ่าน 89 ครั้ง